Начало Продукти Бюджет

Софтуер за бюджетния сектор

 

Ада-Софт ООД е създадена 1993 г. с основна дейност инсталиране и внедряване на икономически софтуер. През 1999 г. открихме своя офис в София, и  сформирахме ново звено Бюджет – занимаващо се с методология и софтуерни продукти за бюджетния сектор.

Направили  сме цялостна или частична автоматизация в редица бюджетни предприятия част от които са:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и всички негови второстепенни разпоредители, МИНИСТЕРСТО НА КУЛТУРАТА и част от второстепенните му разпоредители, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА и всички негови второстепенни разпоредители, МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО и ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА, МИНИСТЕРСТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ и част от второстепенните му разпоредители, БАН и всички негови второстепенни разпоредители, МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА и всички негови второстепенни разпоредители, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София,  ОБЩИНИ както и много други.

 

Бюджетно счетоводство
/Сряда, 10 Март 2010 11:03/

alt
Освен възможностите, които Ви предлага една стандартна счетоводна система, Скиптър - Бюджет предлага и някои специфични за Вашата работа възможности, като водене на сумите по параграфи по дейности, функции, групи, следене на договори и много други. Програмата попълва форми Б3, БО3, ИБСФ-КСФ, BALANCE-MAKET и други в месечните и тримесечни отчети в оригиналните форми на Министерство на финансите.

Научете повече

 

СФУК
/Петък, 05 Март 2010 10:32/

alt
Система за финансово управление и контрол - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ, вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпът до нея е лесен и удобен, с подходящо оторизиране на достъпа. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието и да създавате контролни листове.

Научете повече

 

Попълване на форми Б3, БО3, ИБСФ
/Понеделник, 22 Февруари 2010 15:02/

B3
Попълване на данните от счетоводна система Скиптър в отчетни форми на МФ - Б3, БО3, ИБСФ-КСФ и други. Продуктът работи с оригиналните форми на Министерство на финансите. Има възможност да се обвърже и с други счетоводни програми.

Научете повече

 

Сводиране на отчети за равнение
/Сряда, 17 Юни 2009 09:03/

equa_logo
С помощта на продукта се създават настройки за програмния продукт ЕКВА Равнение и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Научете повече

 

Сводиране на BALANCE-МАКЕТ
/Четвъртък, 11 Юни 2009 13:53/

alt
Продуктът е предназначен за сводиране и анализ на оборотна ведомост - баланс (форма BALANCE-yyyy-MAKET на Министерство на финансите). Програмата е с лек и удобен интерфейс и има вградени множество справки за анализ и засичане на информацията.

Научете повече

 

Вътрешен и независим финансов одит
/Петък, 05 Март 2010 10:32/

alt
Гъвкав продукт, даващ възможност за изпълнение и настройка на методики за финансов одит. Организира цялата документация, спазвайки различните етапи и процеси на провеждане на финансов одит. Всеки един одиторски документ има автоматизирана връзка с дневник на корекциите.

Научете повече

 

Разработка на отчети
/Петък, 05 Март 2010 10:32/

Изработка на отчети
Фирмата предлага изработка на форма на месечни и тримесечни отчети. Използването на такъв отчет спестява много време и усилия по равняване и засичане на сумите, които се повтарят в множество отделни отчети и разшифровки. Изготвените форми имат контролен sheet, за да може ''с един поглед'' да разберете дали предаденият отчет е засечен.

Научете повече

 

Попълване на BALANCE-МАКЕТ
/Петък, 02 Октомври 2009 11:21/

Салз попълване на оборотна ведомост


Продуктът попълва оборотна ведомост от счетоводна система Скиптър в бланка BALANCE-MAKET на Министерство на финансите. Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Научете повече

 

Равнение на сметки и параграфи
/Сряда, 17 Юни 2009 08:15/

equa_logo
Продуктът съпоставя сумите от отчетите Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - баланс: форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходяща за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обяснение.

Научете повече

 

Сводиране и анализ на отчети
/Четвъртък, 11 Юни 2009 13:22/

alt
Програмен продукт за сводиране на отчети. С негова помощ лесно може да обедините информацията от формите Б3, БО3, Форма 3, Капиталови разходи, малък касов отчет (МКО), разшифровка към МКО, Дебитни и Кредитни обороти, Трансфери, Справка за отчетените суми по параграф § 69 – 05 и много други. Продуктът може да се настрои към всякакъв вид други отчети.

Научете повече

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg