Начало Продукти Продукти

Финансов контрольор
/Понеделник, 14 Октомври 2013 08:14/

alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

Научете повече

 

Контрол и управление на разходи и договори
/Вторник, 23 Юни 2015 06:24/

logo-contro

Contro e уеб базиран софтуерен продукт, фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. Към момента се финализира разработването на първите два (от общо седем планирани за разработване) модула: Контрол и управление на разходи и Контрол и управление на договори.

 

продължава>

 

Scipter(i) ERP система
/Вторник, 23 Март 2010 14:10/

alt
Програмен продукт за управление на ресурсите и процесите в предприятието. Системата е отворена за изграждане на различни модели според спецификата на приложение.
Изградена е на базата на взаимносвързани и относително самостоятелни модули.

Научете повече

 

Равнение между сметки и параграфи
/Сряда, 17 Юни 2009 08:15/

equa_logo
ЕКВА Равнение съпоставя сумите от отчетите Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - баланс, форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходящ за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разлики, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обяснение.

Научете повече

 

Сводиране на отчети за равнение
/Сряда, 17 Юни 2009 09:03/

equa_logo
С помощта на програмния продукт ЕКВА Контрол се създават настройки за ЕКВА Равнение и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Научете повече

 

Скиптър - Програма за счетоводство
/Понеделник, 08 Юни 2009 11:31/

alt Скиптър е програмен продукт, предназначен за водене на двустранно счетоводство, който прекрасно се адаптира във всички сфери на стопанската дейност. Набор от стандартни справки, инструмент за изготвяне на справки по изискване на клиента, ДДС. Многофирменост, Нива на достъп, Работа в мрежа.

Научете повече

 

Адакта - Програма за ДМА
/Понеделник, 08 Юни 2009 11:32/

alt Адакта е предназначен за обработка на информацията, свързана с амортизируемите активи. Функционалността му е съобразена с НСС, МСС и ЗКПО. Продуктът поддържа начално състояние на активите, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове. За всеки актив се съхранява паралелно информация относно счетоводните и данъчни амортизации.

Научете повече

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg