Начало Новини Новини EasyCheck 1.1

EasyCheck 1.1

Новото в тази версия е:

 

Промени по интерфейса на програмата

Във версия 1.1 настройката „Тапет“ е преместена като част от „Потребителски интерфейс“.

Видове графичен потребителски интерфейс

Добавени са 2 нови режима на графичен потребителски интерфейс. Досега използваният тип беше MDI – многодокументен потребителски интерфейс. Новите типове са:

 • SDI – еднодокументен потребителски интерфейс. Всички прозорци могат да бъдат изнасяни извън рамката на основния прозорец. Интерфейсът е удобен за използване при многомониторни системи.
 • TDI – интерфейс с използване на разделители. Част от документите заемат цялата площ от основния прозорец. При използване на TDI някои от бутоните Изход се скриват и затварянето става от бутона x, намиращ се на съответния разделител.

Възможност за избор на различни теми на интерфейса

Добавена е възможност за използване на различни стилове/теми на прозорците в програмата.

Също така може да се избира и стила на лентата с бутони (Ribbon) в основния прозорец.

Промени в използването на тапет

Използването на тапет на основния прозорец е възможно само при използване на MDI потребителски интерфейс

Основен прозорец

Промени в основния прозорец

 • Добавен е бутон „Затваряне на одита“ в раздел „Одит“, който затвяря текущия одит.
 • Разделите Одит, Справка и Отчети са обособени в група „Одит“, която е видима само ако има активен одит.
 • В отчети са добавени:
  • Статии – отчет/справка по статии. За повече информация, вижте СЧЕТОВОДНИ СТАТИИ
  • Таблици – описвани от потребителя таблици с данни, които да бъдат използвани при формирането на извадки
 • „Данни за клиента“ в раздел „Одит“ вече коректно отваря данните на клиента за конкретния одит.
 • Добавено е поле за търсене в лентата за бързо стартиране в горния край на прозореца.
 • Нови раздели Справки и Работни карти:
  • Справки - справки, които са общи за всички одити или не касаят конкретен одит
  • Работни карти - въвеждане на отчет на времето, необвързано с конкретен одит или одитен документ.

Оборотна ведомост

Временно е премахната възможността за въвеждане на сметките от сметкоплана в оборотната ведомост. Сметките се въвеждат от Редакция на методика на конкретния одит.

Редакция на данните се извършва чрез бутона Данни за избраната оборотна ведомост.

Групи от оборотни ведомости

Добавена е възможност за добавяне на множество оборотни ведомости, които могат да бъдат от вид „серия“ (например 12 оборотни ведомости – по 1 за всеки месец от годината) и „подмножество“ (например отделните дейности при бюджетните организации)

Счетоводни статии

Добавена е възможност за вкарване на счетоводни статии в методиката. В последствие по тези статии може да се импортира или въведе справка, като някои от статиите могат да бъдат изчислени автоматично от оборотната ведомост.

Промени при Одит и работа с одитни документи

Прикачени файлове

 • Добавено поле Коментар към всеки прикачен файл. Това става с щракване с десен бутон на мишката върху избрания файл и избор на „Описание“.
 • Показване наличието на прикачени файлове в списъка с документи.

Одит

 • Добавени са нови параметри, които да се въвеждат за един одит: Шифър, Наименование, Период начало и край.

Промени в “Работа по одит“

 

 • С двойно щракване върху колоната с коментари на реда на избран документ се отваря прозорец за въвеждане на коментар.
 • С двойно щракване върху колоната с прикачени файлове на реда на избран документ се отваря прозорец за редакцията им.
 • При заставане с мишката върху иконата с прикачени файлове се показва подсказка с броя на прикачените файлове.
 • В документите, параметърът „Заключение“ е преименуван на „Констатация“.

Състояние на референциите

В програмите и контролните листи се визуализира дали конкретният въпрос/стъпка има референции, дали някоя от тях е приключена, всички са приключени или всички са проверени.

Грешки

 • Добавен е флаг за екстраполирана стойност на числовата грешка.
 • Добавена е възможност за вкарване на грешки, отнасящи се до статиите.

Промени в работа с програми

 • Видът и начинът на работа на списъка с референтните документи за дадена стъпка е уеднаквен с този от „Работа по одит“. Липсва само филтърът, с цел да се спести място на екрана.

Промени в работа с контролни листи

 • Видът и начинът на работа на списъка с референтните документи за даден въпрос е уеднаквен с този от „Работа по одит“. Липсва само филтърът, с цел да се спести място на екрана.

Добавена е възможност за отчет на времето

Добавена е възможност да се отчита времето.

Отчитането може да става:

 • Общо - необвързано с конкретен одит. Извършва се от раздел Работни карти
 • За конкретен одит - извършва се от раздел Одит
 • За конкретен одитен документ - извършва се от контекстното меню на съответния одитен документ

Потребителите виждат само своите отчети. Само потребители със съответните права могат да виждат всички отчети.

Отстранени грешки

 • Невъзможност за изход или продължаване на работа с програмата при прекъсване на връзката със сървъра/не възстановява автоматично връзката.
 • Липса на коментари към одитния документ в електронното досие.
 • Ограничение на размера на забележките в програмите и контролните листи до 1024 символа (ограничението е премахнато).
 • Могат да се редактират прикачените файлове в приключени/проверени документи.
 • Други


 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg