header_img
  • Български
  • English
Home Всички продукти

Продукти

Контрол и управление на разходи и договори
/Tuesday, 23 June 2015 06:24/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
logo-contro

Contro e уеб базиран софтуерен продукт, фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. Към момента се финализира разработването на първите два (от общо седем планирани за разработване) модула: Контрол и управление на разходи и Контрол и управление на договори.

 

Read more...

 

Финансов контрольор
/Monday, 14 October 2013 08:14/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

Научете повече

 

Сводиране на MS Excel файлове
/Monday, 10 May 2010 07:42/


Програмен продукт за сводиране на отчети. С негова помощ лесно меже да обедините информацията от форми: Б3, БО3, Форма 3, Капиталови разходи, малък касов отчет (МКО), разшифровка към МКО, Дебитни и Кредитни обороти, Трансфери, Справка за отчетените суми по параграф § 69 – 05 и много други.Продуктът може да се настрои към всякакъв вид други отчети.

Learn More

 

Enterprise Resource Planning System
/Tuesday, 23 March 2010 14:10/

 


A software for enterprise resource and process management. It is an open system that allows its users to build up different models, depending on different features of the application.

The software is developed on the basis of mutually connected and relatively independent modules.

Learn More

 

Payroll and Personnel
/Monday, 08 March 2010 09:43/


TERES encompasses all functions of the automated processing of labour with work cards, attendance information, paid and unpaid absences, leaves during temporary work incapacity, final salary with the additional payments in accordance with the Labour Code and the Government Officials Law.

Learn more

 

Попълване на форми Б3, БО3, ИБСФ
/Monday, 22 February 2010 15:02/

B3
Попълване на данните от счетоводна система "Скиптър" в отчетни форми на МФ -  Б3, БО3, ИБСФ-КСФ и др. Продуктът работи с офигиналните форми на Министерството на финансите. Има възможност да се обвърже и с други счетоводни програми.

Learn More

 

EasyCheck Internal Audit Edition
/Friday, 27 November 2009 15:19/

EasyCheck (AuditDesktop)Internal Audit Edition is specially tailored to the internal auditors' needs. The product includes tools for risk-based strategic and annual planning, risk register, automated audit reporting, risk assessment, determination of materiality, sampling and many more.

Learn More

 

EasyCheck - External audit edition
/Friday, 27 November 2009 15:19/

EasyCheck (AuditDeskop)EAE (External Audit Edition) aims to cover the needs of external auditors conducting audits such as "Audit of Financial Statements", "Audit of Internal Control over Financial Reporting" or "Compliance Audit".

Learn More

 

EasyCheck - A Total Audit Solution
/Friday, 27 November 2009 15:19/

EasyCheck (AuditDesktop) is a comprehensive solution, combining all tools necessary to automate the complete process of planning, conducting and documenting an audit engagement. Here, in a single software product are combined functionalities that you would usually find after combining different software solutions.

Тhe product is available in two separate editions, each covering the specific needs of its particular field:

  • AuditDeskop – EAE (External Audit Edition) aims to cover the needs of external auditors who conduct audits such as “Audit of Financial Statements”, “Audit of Internal Controls over Financial Reporting” and “Compliance Audit”. The program includes features such as risk assessment, determination of materiality and sampling.
  • AuditDeskop – IAE (Internal Audit Edition) is specially tailored to the internal auditors' needs. In addition to the features mentioned above, AuditDeskop – IAE, includes tools for risk-based strategic and annual planning, risk register, automated audit reporting and many more.

For more information, visit our website.

Learn More

 

Попълване на BALANCE-МАКЕТ
/Friday, 02 October 2009 11:21/

Салз попълване на оборотна ведомост


ПП Salz - попълва оборотна ведомост от счетоводна система "Скиптър" в бланка: BALANCE-MAKET на Министерство на финансите.Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Learn More

 

Сводиране на отчети за равнение
/Wednesday, 17 June 2009 09:03/

equa_logo
С помощта на ПП ЕКВА Контрол се създават настройки за ПП „ЕКВА Равнение” и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Learn More

 

Равнение между сметки и параграфи
/Wednesday, 17 June 2009 08:15/

equa_logo
ЕКВА Равнение съпоставя сумите от отчети: Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - балснс: форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходящ за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обеснение.

Learn More

 

Kasa– software for keeping a cash book
/Monday, 08 June 2009 12:10/

kasa_logo Kasa is software for keeping a cash book. The programme allows to keep a few cash books simultaneously, which makes it suitable for commercial outlets of different size. It can issue cash receipt notes and cash disbursement notes.

Learn more

 

bDocs - payment document software
/Monday, 08 June 2009 12:10/

bDocs bDocs is a software that enables you to prepare, store and print bank statements. It has been specially developed  to suit the  IBAN (International Bank Account Number) system introduced in Bulgaria.

Learn more

 

Fees - Processing of accounts for paid fees
/Monday, 08 June 2009 12:09/

The programme product Honorari(Fees) is aimed at entering and processing of accounts for paid fees in connection with non-standard employment relations/freelance employment.

Learn more ...

 

Корона - програма за заплати
/Monday, 08 June 2009 12:08/

КОРОНА2 е предназначен за обработка на информацията свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.

Learn more

 

X-Manager- Warehouse software
/Monday, 08 June 2009 12:07/

X-Manager is designed to manage receivables, payables as well as tangible resources and foreign and local currency resources in respect of their stock. The product maintains information about the contractors and the enterprise sites, inventory and currency nomenclatures.

ule X-manager}

Learn more

 

Adakta- software for fixed asset depreciation management
/Monday, 08 June 2009 11:32/

Адакта е предназначен за обработка на информацията свързана с амортизируемите активи. Функционалността му е съобразена с НСС, МСС и ЗКПО. Продуктът поддържа начално състояние на активите, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове. За всеки актив се съхранява паралелно информация относно счетоводните и данъчни амортизации.

Learn More

 

Скиптър - програма за счетоводство
/Monday, 08 June 2009 11:31/

ПП Скиптър е предназначен за водене на двустранно счетоводство на предприятието. SCIPTER работи едновременно в неограничен брой отчетни периоди. Това се обуславя от свободната редакция и вмъкване на документи и от възможността за изготвяне на справки за произволен период от време, определен с начална и крайна дата. След въвеждането или редакцията на всеки документ програмата дава нов резултат.

Learn More