header_img
 • Български
 • English
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINANCIAL CONTROL

Financial-Management small

Financial Management and Control System – electronic storage and presentation of current rules and procedures. System users benefit from the internal regulatory set-up of the organization, perfectly arranged and organized, and with the appropriate authorization. The access to the documents is easy and convenient. You are able to edit or add new content as well as to create other documents. Learn more ...

LATEST NEWS

latest news

04.06.2018 We are pleased to announce the release of the "Tracking System", a Web-based system for issues follow up (Internal Audit).

28.05.2018 We are opening new offices in Paris (France) and Munich (Germany).

11.01.2018 We are pleased to announce the release of AuditDesktop Version 2.3.8.    

17.05.2018 The Annual Meeting of Adasoft took place in May 17-18, 2018 in Starosel. The main topic was GDPR.

15.03.2017 We started the implementation of the project "Development of Management Capacity and Growth of Adasoft Ltd. under the EU Program "Innovation and Competitiveness 2014-2020".

Home
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

euopr4r

 


Проект BG05M9OP001-1.003-1103 „Нови работни места в „АДА-СОФТ" ООД"

 


В тази секция на нашата интернет страница ще Ви информираме за напредъка по изпълнението на проекта и постигнатите резултати.

Началото

На 16.09.2016г. „АДА-СОФТ" ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

В проект BG05M9OP001-1.003-1103 "Нови работни места в "АДА-СОФТ" ООД" ще имат възможност да се включат шест неактивни или безработни младежи на възраст до 29г., живеещи на територията на областите София-град и София-област. Младежите ще бъдат назначени на работа за период от 12 месеца, за тях ще се осигурят изцяло нови и напълно оборудвани работни места, както и обучение по ключовите компетентности „общуване на чужди езици" и „дигитална компетентност". Най-малко три от създадените нови работни места ще бъдат запазени за още шест месеца след приключването на проекта.

Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца.

Проектът е на стойност 91 940,61 лв., от които 78 149,52 лв. са финансиране от Европейския социален фонд и 13 791,09 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Дейностите

Сформиран е екипът за организация и управление на проекта и се изпълняват изискванията за публичност.

Доставено е необходимото за новите работни места оборудване – хардуер, специализиран софтуер, работни бюра и столове.

В началото на януари бяха назначени и шестте младежи на новосъздадените работни места. По двама човека са назначени на всяка от следните длъжности:

 • Специалист, тестване софтуер
 • Експерт, информационно осигуряване
 • Стажант одитор

Всички наети ще преминат обучение на тема „Основи на изграждането на бизнес модели с ERP" (дигитална компетентност) и обучение по английски език (ключова компетентност – общуване на чужди езици).

Целевата група

По данни на Националния план по заетостта за 2015 г. в ДРСЗ – София, която обхваща териториално София-град, Перник и Софийска област, към 30.11.2014г. са регистрирани 7 548 безработни младежи на възраст до 29г. Всяка година само в София завършват почти 100 000 бакалаври и много от тях се стремят да намерят работа в столицата и планират да заминат за чужбина, където да търсят професионална реализация.

Въпреки че традиционно София и районът около столицата регистрират най-ниски нива на безработица, включително младежка, проблемите с реализацията на пазара на труда и мотивацията на младите хора да се включат в него остават.

Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потребностите от работна сила на МТСП, проведено в периода май – юни 2015 г. отчита, че едва 5,7% от работодателите са наели лица непосредствено след завършване на средно или висше образование (т.е. лица без предишен професионален опит) през последните 12 месеца. Допълнително само 17% от предприятията са провели обучения на персонала си за своя сметка, 86,7% от работодателите изобщо не предвиждат обучения. Тази икономическа обстановка в много голяма степен предопределя и ниска безработица като София.

Различни изследвания показват, че най-честите причини младежите да не искат или да не могат да се включат на пазара на труда, са:

 • Срещнатите трудности при опитите за включване на пазара на труда (за получаване на „първа работа");
 • Ниско начално заплащане;
 • Липса на умения, които се търсят на пазара на труда;
 • Слаби перспективи за професионално развитие и кариерно израстване (по-голямата част от работодателите не инвестират в професионалното развитие и квалификация на персонала);

Чрез своя проект, „АДА-СОФТ" ООД иска да подкрепи точно такива млади хора като им предложи:

 • Благоприятна среда за развиване на трудови навици и умения, които са търсени на пазара на труда (работа в динамично развиваща се компания, която разработва и предлага иновативни софтуерни продукти, както в България, така и на международния пазар) ;
 • Възможност за професионално развитие и израстване („АДА-СОФТ" ООД разчита основно на екип от висококвалифицирани специалисти и непрекъснато инвестира в развитието на тяхната компетентност чрез обучения, възлагане на отговорности, работа по проекти и др.);
 • Възможност за атрактивно заплащане на базата на постигнатите резултати.
 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg