header_img
 • Български
 • English
Home News Products EasyCheck 1.0.2

EasyCheck 1.0.2

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Новостите в тази версия на програмата спрямо версия 1.0.1 са:

 • Приключване на одит
 • Създаване на електронно одитно досие
 • Промени при работа с прикачени файлове
 • Други

Приключване на одит

Добавена е възможност за приключване на одит (Настройки -> Всички одити). При приключването могат да се изберат дали да бъдат извършени някои последващи действия:

 • ec1.0.0.2-1Заключване на одит - приключеният одит ще бъде заключен и редакцията на документи в него ще бъде забранена.
 • Приключените одити са скрити в прозореца за избор на активен одит. Добавен е бутон ''Приключени'', чрез който се показват и скритите одити. Одит може да бъде заключван само от ръководителя на екипа. Позволено е да бъде „Приключен" одит без да бъде заключен. По този начин можете да отворите нов одит, без да заключите предишния. Заключването му става пак от бутона ''Приключване'', но се премахва отметката на ''Създаване на последващ ангажимент''.
 • Приключване на документите - всички неприключени документи ще бъдат маркирани като приключени. Ако са настроени като бланки, то в полето им ''Дата на създаване'' ще бъде записана датата на приключване. (приключване на документ/програма/контролен лист можете да правите с щракване на десния бутон върху него и избиране на опцията ''Приключване''). Приключилият документите ще бъде текущият потребител (в случая ръководителят на екипа), а датата - текущата дата (ако използвате клиент-сървър вариант, то ще е датата на сървъра).
 • ec1.0.0.2-4Създаване на последващ ангажимент - ще бъде създаден нов одит, който е с:
  • Копие на методиката на текущия одит
  • Прехвърляне на въпросите за следващ одит като въпроси от предходен одит
  • Прехвърляне на окончателната оборотна ведомост като предходна
  • Прехвърляне на документите от методиката и прикачените файлове, отбелязани да бъдат запазени при следващ одит
  • Задаване на името на предходния одитор (името може да бъде избрано дали да е името на одитиращия или на ръководителя на екипа)
 • Прехвърляне на екипа с настроените достъпи - запазване на екипа и в новия одит.

Добавена е възможност за отключване на заключен одит. От ''Всички одити'' при избиране на одит, който е приключен се появява бутон ''Отключване''. Одитът може да бъде отключен само от ръководителя на екип.

Създаване на електронно одитно досие

Основната цел на излизането на версия 1.0.2 е предоставяне на възможността за приключване на одит и започването на нов. Една от новите функции е възможността за създаване на електронно одитно досие.

Одитно досие може да бъде създадено от ''Работа по одит'' -> ''Одитно досие''. Параметрите, които са необходими за създаването му са:

 • Директория, в която да бъде записано досието
 • Запис на документите в PDF - текстовите документи и електронните таблици ще бъдат записани и във формат PDF. Опцията може да бъде използвана само ако използвате MS Office 2007 или 2010, документите са във формат за Word 2007 или Excel и имате инсталирана добавката на Microsoft за запис на документите в PDF. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4d951911-3e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041&displaylang=en

Одитното досие ще бъде записано в посочената папка. Самото досие може да бъде преглеждано с помощта на уеб браузър (за момента поддържаните са Internet Explorer и Mozilla Firefox, за другите няма гаранция, че ще работи всичко). В папката ще бъде записан файл Index.html, който, като го отворите, ще се отвори страница, от която ще имате достъп до цялото досие. В другите папки се намират файловете и справките от одита, както и някои файлове за служебно ползване от одитното досие.

Можете да прехвърляте досието от едно място на друго с просто копиране на папката в която сте го записали. Ако трябва да го предавате на проверяващи Ви органи или клиенти, то можете да запишете папката на диск или друг носител и да им го дадете.

Внимание! Одитното досие представлява съвкупност от файловете и папките, създадени при формирането му от програмата. Трябва да прехвърляте всички тях, а не само част.

За преглед на така формирано одитно досие ще са ви е необходими уеб браузър (към момента Internet Explorer или Mozilla Firefox), програма за четене на PDF файлове, и ако имате Word или Excel документи - програма за четенето им (MS Office, OpenOffice.org или др.). Целта на така формираното досие е да може да бъде разглеждано от лица, които да не се нуждаят от закупуването на специализирани програмни продукти, а да могат да използват често срещани или безплатни такива.

При експортирането на Excel файлове - ако имате версия 2007 или 2010 и записвате във формат за 2003 или по-стар, може формирането да спре поради появил се прозорец на Excel, който ще Ви попита дали ще продължите със записа, тъй като можете да загубите някои от специфичните неща при записа на документ от новия формат в стария. Ако формирането на досието спре за продължително време, прегледайте с клавишната комбинация Alt+Tab прозорците за наличието на такъв. Решението е да използвате новия формат или при първо появяване на този диалогов прозорец, да отбележете, че не искате да Ви пита повече.

Може да имате проблеми и с документи, които не сте отбелязали с правилния формат - например, ако в методиката сте закачили Excel документ, а сте го оставили като вид Текстов документ.

Самото формиране на досието може да е продължителен процес. Продължителността му зависи от броя на документите в него.

Не отваряйте Word или Excel документи докато трае процесът.

Промяна при работата с прикачени файлове

Добавени са няколко нови фукнции при работата с прикачени файлове.

 • ec1.0.0.2-2Редакция на файл - добавена е възможност за редактиране на прикачения файл. Редактирането става с инсталирана програма на компютъра, която е асоциирана с типа на файла. При избор на редакция, файлът се отваря и се появява диалогов прозорец, питащ дали да се запазят промените. Отговорът на този диалог трябва да става СЛЕД приключване на редактирането на файла със съответната програма (след като е записан и програмата е затворена).
 • Отбелязване файлът да бъде прехвърлен за следващ одит - в този случай, при приключване на одит и отварянето на последващ одит, файлът ще бъде прехвърлен автоматично.

Работа по одит

Някои промени в работата по одит:

 • Възможност за сортиране на документите в избраната стъпка, както и за филтрирането им.
 • В оборотна ведомост:
  • Добавена е оборотна ведомост от предходен период.
  • Добавени са контроли между коригирана и окончателна оборотни ведомости, както и между крайните салда на предходната с текущата оборотна ведомост.
  • При импортиране на начална, окончателна или предходна, ако съществува някоя от трите, избирайте сметката като ключово поле и после режимът на импортиране да е Обновяване на съществуващите и добавяне на новите.
  • Временно е премахната възможността за експортиране на оборотната ведомост. Функцията ще бъде добавена в следващата версия.
 • В ''Информация'' на документите може да бъдат залагани въпроси от предходен одит.

Преструктуриране на менютата

 • Оборотна ведомост е преместена в раздел ''Отчети''.
 • Добавена е нова справка ''Въпроси от предходен одит''.

Отстранени грешки

 • Одитор без право на редакция на методики може да натисне бутона за редакция на глобалната методика
 • Access Violation при достъп до "Всички одити"
 • Грешка при изтриване на одит
 • Липса на права за достъп до "Печат на бланки"
 • Въпроси -> Обсъден-> Печат - не се отразява
 • Грешка с Parent Containers в раздел "Справки"
 • Контрол на задаване на въпрос като ''Обсъден''
 • AV при отваряне на грешка от Дневник на грешките
 • [Програма] Memory leak при работа с бланки
 • Не записва прикачените файлове
 • Продължаване на досието при грешка на някой от файловете
 • Проверка на формулите в оборотната ведомост
 • При опит за отваряне на съществуващ прозорец да го показва ако е минимизиран
 • Други
 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg