header_img
  • Български
  • English
Home News Products EasyCheck 1.0.5

EasyCheck 1.0.5

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Пусната е версия 1.0.5 на EasyCheck

Новостите в тази версия на програмата са:

  • Добавен вид файл “автоматичен”. Разпознаването става от разширението на файла.
  • Добавен нов вид елемент Връзка към сайт или файл.
  • При създаване на нов елемент от методиката на одит се копират настройките от родителския елемент.
  • При задаване на ниво на достъп до Програма/Контролен лист на потребител, същото ниво се задава на всички стъпки/въпроси от документа. Нивото на достъп на референциите не се променя.
  • Добавен е диалогов прозорец с допълнително потвърждение при изтриване на одит.
  • Възстановена е поддръжката на Internet Explorer на одитното досие.
  • Възможност за отваряне на одитното досие с Google Chrome, ако браузърът се стартира с параметър  --allow-file-access-from-files.
  • Отстранена грешка от 1.0.4, при която не може да се копира одит.