header_img
  • Български
  • English
Home News Products ERP Модел Отчетност в учебно заведение

ERP Модел Отчетност в учебно заведение

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Моделът „Отчетност в учебно заведение“ е разработен с цел да обхване всички моменти от отчетността в системата на образованието под управлението на ERP система „Скиптър(i)”.

Системата има връзка с институции (НАП, МОМН, други първостепенни разпоредители) чрез директно попълване на отчетите от базата данни. За регистрираните по ДДС има подготовка на регистри и Декларация по ДДС и експорт на файлове за НАП. Подготовка на Декларации 1 и 6 във връзка с изплатени възнаграждения по хонорар-сметки. Директно се експортва информация и се попълват бланките, утвърдени от МФ „Б3“ Касов отчет и Оборотна ведомост.

Повече информация >>