header_img
 • Български
 • English
Home News Products EasyCheck 1.2.10

EasyCheck 1.2.10

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Описание на промените във версията

Редакция на MS Word документ

Добавени са два нови бутонa, имащи за цел да улеснят отпечатването на документите.

 • Настройка на печат - показва се диалогов прозорец за избор на активен принтер
 • Печат - отпечатва документа на активния принтер

Съществуващият бутон Печат е преименуван на Преглед.

Импортиране на оборотна ведомост

Добавенa е нова форма за импортиране на оборотна ведомост. Извиква се от бутона Импорт в прозорците Оборотна ведомост и Групови оборотни ведомости.

Зареждането на данни в таблицата може да стане по няколко начина:

 • Чрез използване на помощника за импортиране - извиква се от бутона Импорт
 • Чрез вмъкване на данните от MS Excel (клавишна комбинация Ctrl+V)
 • Ръчно поредово въвеждане

При импортирането могат да бъдат указани няколко опции:

 • Обновяване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) липсващите в сметкоплана сметки ще бъдат добавени автоматично, без да се налага това да става в редакция на методика.
 • Изчистване на сметките - (потребителят трябва да има право да редактира методика) изтриват се всички сметки преди да се извърши импортирането. Внимание: това ще изтрие и въведените данни от оборотните ведомости.
 • Прибавяне към съществуващите - ще добави сумите на импортираната оборотна ведомост към съществуващата (ако има такава). В противен случай ще препокрие стойностите, като ще се запази последната срещната.
 • Групиране на сметките - групира сметките до указания знак. При групирането, салдата не се компенсират.

Въпросник за проверка на одиторски ангажимент

За кодове на въпросите във въпросника са номерът на въпроса, последван от точка.