header_img
 • Български
 • English
Home Software Software ERP
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

АДМИНКАР - СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ППС

Admincar

Предназначение:

Улеснява работата и гарантира проследимостта на разходите на всеки един автомобил в автопарка на предприятието: ремонти, гуми, горива, технически прегледи.

Детайлна информация по автомобили и шофьори за всеки вид разход - предпоставка за правилно планиране и контрол.

Очаквани резултати:

 • Лесна и удобна обработка на пътните листа
 • Контрол на горивата срещу неправомерно използване
 • Контрол на извършваните разходи
 • Планиране на профилактики и смяна на резервни части и консумативи, гаранция за безаварийна експлоатация

Възможности за:

 • Въвеждане на номенклатура от автомобили с индивидуални характеристики и норми за разход на горива и масла
 • Корекции на нормите за разход на гориво спрямо условията на експлоатация
 • Следене на извършените ремонти на автомобилите и закупени резервни части
 • Информация за предстоящи разходи към определена дата или след определен пробег за всеки автомобил

Справки:

 • Картон на автомобила
 • Разходи по автомобили
 • Пробег на гумите по автомобили
 • Предстояща смяна на проследяеми елементи по дни
 • Предстояща смяна на проследяеми елементи по километраж
 • Икономия/преразход на гориво по коли и шофьори
 • Хронологична справка пътни листове
 • Хронологична справка зареждане на гориво
 • Допълнителни справки по задание на потребителя на системата

Всички справки се извеждат за бърз преглед на екран. Информацията в справката може да бъде допълнително динамично селектирана и сортирана. Осигурена е визуализация на справките в различен формат: текстови .txt и .rtf, Excel, OpenOffice, HTML.

Защо да изберете АДМИНКАР?

 • Защото е лесен за разучаване и използване.
 • Защото с АДМИНКАР, анализът и планирането се превръщат в удоволствие.
 • Защото АДМИНКАР се грижи да не пропуснете сроковете за ремонти на автомобилите, валидност на документи, смяна на части и др.
 • Защото АДМИНКАР е гъвкав, обхваща спецификите и предоставя необходимата информация навреме. С АДМИНКАР Вие работите, управлявате и контролирате с лекота и удоволствие!

Last Updated (Wednesday, 17 May 2017 13:01)

 
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

АДМИНКАР СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ППС

 

 admincar

Предназначение

Обхваща дейностите, свързани с обработка на пътни листове в автопарка на предприятието и изчисляване на икономия/преразход на гориво по автомобили и шофьори. Осигурява следене на извършените разходи по автомобили и планиране на необходимите. Продуктът е подходящ за всяка фирма, притежаваща служебни и/или лични автомобили, независимо от големината на предприятието.

Очаквани резултати

 • Подобряване и подпомагане работата, свързана с обработка на пътните листове от автопарка на предприятието
 • Повишаване контрола за неправомерно използване на гориво
 • Повишаване контрола върху извършваните разходи

Възможности за

 • Изграждане на номенклатура от автомобили с техните индивидуални характеристики и норми за разход на горива и масла
 • Kорекции на нормите за разход на гориво спрямо условията на експлоатация
 • Следене на извършените ремонти на автомобилите и закупени резервни части
 • Информация за предстоящи разходи към определена дата или след определен пробег за всеки автомобил

Справки

 • Картон на автомобила
 • Разходи по автомобили
 • Пробег на гумите по автомобили
 • Предстояща смяна на проследяеми елементи по дни
 • Предстояща смяна на проследяеми елементи по километраж
 • Икономия/преразход на гориво по коли и шофьори
 • Хронологична справка пътни листове
 • Хронологична справка зареждане на гориво
 • Осигурена е визуализация на справките в различен формат: текстови (.txt и .rtf), Excel, OpenOffice, HTML

Защо да изберете АДМИНКАР?

Софтуерът е лек за разучаване и използване.

Разполага с множество инструменти за анализ и планиране.

Напомня когато има наближаващи срокове за ремонти на автомобилите, валидност на документи, смяна на части и др.

Моделът е проектиран така, че да позволява допълнителна доработка и генериране на справки по Ваше желание.

Last Updated (Monday, 20 March 2017 09:12)

 
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР "МОДЕЛ ОБЩИНИ"


sf

    Какви възможности ще получите, приемайки нашата оферта?
    Да автоматизирате и синхронизирате дейностите на следните работни места, като елиминирате дублиращи се обработки и едновременно с това, осъществявате текущ контрол: складово стопанство, каса, издаване на фактури, счетоводство и изготвяне на отчети.
    Да приложите в ежедневната си работа средства, които ще Ви гарантират: спазване на счетоводната политика, бърз контрол на въведената информация и сигурност, че подготвените от Вас отчети напълно отговарят на информацията в счетоводната система.

 • Вградена методология на отчетност с организирани взаимовръзки между счетоводните сметки и параграфи от ЕБК. Възможност за използване на автоматични контировки, включително при осчетоводяване на поети ангажименти и възникнали задължения.
 • Автоматично осчетоводяване на фактури за продажба и други приходни документи, подготвени от външна система. Изпращане на фактури и друга кореспонденция на контрагенти по имейл.
 • Възможност за изграждане на индивидуална организация за всяка номенклатура, както и включване на допълнителни полета за проследимост на специфична информация.
 • План – въвеждане на годишен план и отразяване на текущи корекции в него с цел автоматично зареждане в бланката на Касов отчет. Автоматично прехвърляне на въведения годишен план в системата АДА-СОФТ Финансов контрольор.
 • Печат на бланки – счетоводни операции, фактури за продажба, ПКО, РКО и бланки по Ваше задание.
 • Изключително гъвкава справочна част: без ограничение в периодите на обработка, оперативна информация за състояние и участие в документи на всяка номенклатурна позиция, визуализация на справките на екран в различен формат (бланка или таблица) и експорт в различен формат файлове – текстови (.txt и .rtf), MS Excel, OpenOffice, HTML. За бърз анализ на подготвен отчет от генерирана оборотна ведомост, имате възможност да визуализирате всички счетоводни операции, от които е формирана дадена сума.
 • Облекчен процес на отразяване и извършване на инвентаризации: бързо и лесно формиране на писмата за инвентаризация на вземанията и задълженията в три стъпки. При отразяване на информацията от Инвентаризационната ведомост ще получите готова Сравнителна ведомост.
 • Бърза подготовка на месечни и тримесечни отчети, автоматизирано попълване и контрол в бланките на МФ на: Оборотна ведомост по стопански области, вкл. информацията за попълване на sheet R&E data 201X, Касов отчет с попълнен план. Сравнение на сумите по счетоводни сметки и параграфи от ЕБК с изведени разлики, възможност за разпределение на разликите или обосновка на причините за тях.
 • Висока степен на сигурност чрез определяне нива на достъп и права до отделни документи и компоненти за всеки потребител или член на определена роля. Информация за хронологията на промените в документите.

    Ако искате да се запознаете по-подробно с нашето предложение, да заявите демонстрация или достъп до организирания от нас демо-сървър, свържете се с нас.

Last Updated (Monday, 20 March 2017 08:24)

 
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

РЕГИСТРИ "ОБЩИНА"

Folder 1

 

Уважаеми клиенти,

Представяме Ви електронен вариант на "Регистри", предназначен за използване от общини. Той включва:

 • Регистър на постъпилите жалби
 • Регистър на Входяща/Изходяща кореспонденция
 • Регистър на сключените договори
 • Регистри, свързани с управление на Човешките ресурси
 • Регистър на решенията на Общински съвет

Предимствата, които ще получите

 • Бързо и лесно регистриране на всички постъпили кореспонденции, жалби, договори, анекси, трудови книжки и други документи
 • Многократно съкращаване на времето за техническата им обработка
 • Бързо намиране на информация за интересуващия Ви документ, посредством система от филтри
 • Гъвкава справочна част с възможност за печат на Дневници и Регистри
 • Експорт на информацията в различен формат файлове – текстови (.txt и .rtf), MS Excel, OpenOffice и HTML

Възможностите, които предлагаме

 • Надграждане на системата по индивидуално задание
 • Автоматична номерация на всеки регистър
 • Съхранение на електронни документи – сканирани копия

Last Updated (Monday, 20 March 2017 08:03)

 

ERP Модел Шивашка промишленост

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
   

ЕРП Система СКИПТЪР(i) в Шивашка промишленост

 

Цел на моделa

Да се интегрират всички дейности във фирмата в една база от данни, с което да се постигне по-бърз обмен на информация между отделните специалисти, намаляване на дублиращо обработване на информация и подпомагане на ръководния екип при вземане на адекватни, обосновани и навременни управленски решения.

Предимства на системата

 • Надеждна, пълна и достоверна информация в реално време
 • Намаляване на риска от въвеждане на различни данни в различни системи
 • Бърза и лесна отчетност, гъвкавост на извличане на данните
 • Консолидация на данните

В разработения от нас проект са обхванати следните процеси от шевното производство:

1. Управление на материалните запаси

 • Доставка на материали, стоки и готова продукция и завеждане на същите по МОЛ и склад
 • Движение на МЗ - Планово задание
 • Материали в процес на планиране
 • Нормативен лист в кроялен цех, нормативен лист шевно
 • Връщане на материали от производство в склад
 • Завеждане на готова продукция и продажба на материални запаси

Получените чужди материали за преработка, т.нар. „ишлеме”, се проследяват самостоятелно посредством отделни документи. Дава се количествена информация по позиции, склад и МОЛ, с възможност за включване и на стойностна информация.

Справки

 • За необходимите материали по модели и поръчки от плановите задания
 • Материали на разположение в склад след изготвяне на всяка поръчка
 • Стоков отчет
 • Картон на стока
 • Материали по лимитна карта и действително предадени в производство
 • Хронология на получени и изписани материали
 • Инвентаризационни описи и други
 • Справки по заявка на клиента

 Схема на организация на процесите

erp_schema2_clothingf

2. Управление взаимоотношенията с контрагенти (доставчици и клиенти)

Чрез подходящо организиране на контрагенти в номенклатури и възможност за директна връзка за всеки от тях с всички документи, свързани с него - фактури, плащания и съдържание на самите документи, има възможност за получаване на пълна информация за състоянието на вземания и задължения.

Справки по

 • контрагенти
 • падежи на вземания
 • описи на фактури
 • плащания

3. Финансово-счетоводна отчетност, управление на валутните ресурси, себестойност

Счетоводните документи са организирани посредством директна връзка със съответните първични документи. Счетоводителят осъществява контрол на въведената информация и съответствието ѝ с първичния документ. Добре организирани валутни документи и автоматична преоценка на валутните позиции. Себестойност на произведената и реализирана продукция по модели.

Справки

Всички стандартни справки, масово използвани в практиката – оборотни и хронологични за произволен период от време и избрани счетоводни сметки, както и такива по индивидуално задание от клиента. Финансови отчети на предприятието.

Схема на организацията на финансово-счетоводната отчетност

 erp_schema1_clothingf

Системата предоставя  възможност както за цялостно обхващане на всички процеси, така и за поетапното им автоматизиране, например: само процесите, отнасящи се до материални запаси, планови задания, нормативни карти и продажби.

Всички справки могат да бъдат експортирани в текстови или XLS формат, или за активиране на външни приложения, ползващи получения резултат.

Системата съдържа мощен генератор на документи и справки, които дават възможност за генериране на такива по индивидуално задание на клиента, отчитайки неговата специфична организация на работа и отчетност.  

Last Updated (Wednesday, 08 June 2011 08:46)

 

ERP Модел Отчетност в учебно заведение

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Моделът „Отчетност в учебно заведение“ е разработен с цел да обхване всички моменти от отчетността в системата на образованието под управлението на ЕРП система „Скиптър(i)

Системата има връзка с институции (НАП, МОМН, други първостепенни разпоредители) чрез директно попълване на отчетите от базата от данни. За регистрираните по ДДС има подготовка на регистри, Декларация по ДДС и експорт на файлове за НАП. Подготовка на Декларации 1 и 6 във връзка с изплатени възнаграждения по хонорар-сметки. Директно се експортира информация и се попълват бланките, утвърдени от МФ „Б3“ Касов отчет и Оборотна ведомост.

Изборът на видовете документи и начина на организиране зависи от дейностите, които ще се обхванат от системата в даденото учебно заведение. Връзката между отделните документи съкращава процеса на обработка и дублиране, като същевременно има възможност за контрол на въведената информация. Всеки документ е свързан с контировка и отразяване на сумите по параграфи от ЕБК. В стандартните номенклатури на материални запаси, видове приходи и разходи, дълготрайни активи и др. има възможност за планиране на счетоводното отражение по сметки и параграфи на всяка позиция. Това гарантира свеждането до минимум на техническите грешки при осчетоводяване на приходите и разходите по сметки и параграфи. Заложена е система за автоматично разпределение на сумата на ДДС по параграфи, съгласно изискванията на ДДС 20.

Справките се характеризират с многообразие и различни варианти на визуализация. От всяка една позиция (сметка, номенклатурен запис) има възможност да се получи информация за състоянието на позицията или хронология на участието ѝ в документи. Справките могат да се експортират в различен формат файлове. Няма справки, които да не бъдат визуализирани на екран преди печат. Информацията може да бъде филтрирана според избрани от потребителя параметри.

При обособено складово стопанство и следене на стоково-материалните запаси по кабинети и МОЛ, са разработени следните документи, които имат чисто складов характер:

 • Заявка за закупуване на материални запаси с възможност за информация на складови наличности
 • Складова разписка за закупени и заприходени МЗ на склад
 • Искане за изписване или бракуване на МЗ
 • Прехвърляне на МЗ от един МОЛ на друг

За учебните заведения със столово хранене е разработен документ „Калкулация“, чрез който се записват всички рецепти. Операцията по изписване на вложените продукти е бърз и лесен процес.

За заведенията, издаващи фактури, е подготвен документът „Фактура“. Отпечатване на фактура, осчетоводяване на прихода.

Плащанията от и към „каса“ се извършва с един документ, отпечатване на ПКО и РКО, изготвяне на Касова книга.

Групата на счетоводни документи включва:

 • Доставка на материали и услуги с фактура - свързан директно със складова разписка и осчетоводяване на разчета
 • Искане - свързан директно с документ Искане и едновременно с това осчетоводяване на разхода
 • Плащания от/към банка и СЕБРА с отразяване по параграфи за Касов отчет
 • Авансов отчет - свързан с документа получен авансов отчет от подотчетно лице и фактурите отчетени от него. Отпечатват се съответните ПКО или РКО (сумите се получават автоматично) и Авансов отчет. Автоматична контировка.
 • Счетоводна операция
 • Себестойност – за тези, които отчитат себестойност на произведената продукция от стопанска дейност с възможност за разпределение на непреките разходи

Last Updated (Wednesday, 08 June 2011 08:44)

 

ERP Модел Автосервиз

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Система за следене на склад, издаване на стокови разписки и фактури за Автосервиз

Предназначение

Системата е разработена за воденето на склад  - заприхождаване на артикули и изписването им със стокова разписка или фактура, в автосервизи и други със сходна дейност отнасяща се до: отчитане стокови и материални запаси и продажби на стоки и/или услуги.

Към настоящия момент системата се използва от автосервиз в гр. София. Същата успешно може да бъде адаптирана и използвана и от други предприятия с подобна организация.

Целият процес е разделен на два етапа:

 1. Въвеждане/заприхождаване на резервните части в склада с документ ''Доставка''.
 2. Изписване на резервните части от склада при влагане на съответните резервни части за ремонт. При продължителен ремонт има възможност за натрупване на резервни части и услуги на съответния автомобил до завършване на ремонта. Издаване на Стокова разписка или фактура по желание на клиента.

За целта се използва ПП „Скиптър (i)”, продукт на УНИКОНС ООД. Системата използва СУБД MS SQL Server. Възможна е работа както в самостоятелна инсталация, така и в мрежа.  Достъпът може да бъде регламентиран за всеки потребител съобразно възложените му операции.

Системата работи със следните основни документи:

 • Завеждане на резервни части
 • Стокова разписка за извършен ремонт
 • Фактура за извършен ремонт
 • Сервизна поръчка

Освен така настроените документи и процеси, програмата е отворена и дава възможност за създаване и на нови такива, отразяващи спецификата на Вашата дейност.

Справочният модул към системата е с богати възможности. Изградените към момента справки са свързани с доставени количества, инвентарен опис, хронология на обслужването на автомобилите.

Освен тях, има възможност за създаване и на множество други справки според изискванията на конкретния клиент.

Изграждането на системата „Автосервиз” е базирано върху изключително гъвкавата платформа Скиптър-I, която е документоориентирана и дава възможност всеки един документ и процес да бъде настроен според модела и начина, по който е организиран при клиента. Могат да бъдат обхванати допълнителни процеси и документи до пълно обхващане на управлението и документооборота в предприятието.

Цената на продукта се определя от общия брой документи годишно, както следва:

Брой докумети годишно

Цена с ДДС

До 500

198 лв.

До 1000

282 лв.

До 1500

348 лв.

До 2000

402 лв.

До 3000

492 лв.

До 4000

570 лв.

До 5000

636 лв.

До 10000

894 лв

Документите могат да бъдат допълвани текущо през годината.

При закупуване на ERP Модел Автосервиз, Вие ще получите пакет, съдържащ софтуер и кратко описание за инсталиране на ПП. При необходимост от системна помощ за инсталиране и обучение на място при клиента, същата се заплаща по 60 лв. на час без ДДС.


Представянето на системата може да бъде извършено на място при клиента или в офиса на Ада-Софт ООД.

Last Updated (Wednesday, 08 June 2011 08:46)

 
About

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 "Georgi Benkovski" bul.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg