header_img
 • Български
 • English
Home Software Software ERP

ERP Модел Отчетност в учебно заведение

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Моделът Отчетност в учебно заведение е разработен с цел да обхване всички моменти от отчетността в системата на образованието под управлението на ЕРП система „Скиптър(i)

Системата има връзка с институции (НАП, МОМН и други първостепенни разпоредители) чрез директно попълване на отчетите от базата от данни. За регистрираните по ДДС има подготовка на регистри, Декларация по ДДС и експорт на файлове за НАП. Подготовка на Декларации 1 и 6 във връзка с изплатени възнаграждения по хонорар-сметки. Директно се експортира информация и се попълват бланките, утвърдени от МФ „Б3“ Касов отчет и Оборотна ведомост.

Изборът на видовете документи и начина на организиране зависи от дейностите, които ще се обхванат от системата в даденото учебно заведение. Връзката между отделните документи съкращава процеса на обработка и дублиране, като същевременно има възможност за контрол на въведената информация. Всеки документ е свързан с контировка и отразяване на сумите по параграфи от ЕБК. В стандартните номенклатури на материални запаси, видове приходи и разходи, дълготрайни активи и др. има възможност за планиране на счетоводното отражение по сметки и параграфи на всяка позиция. Това гарантира свеждането до минимум на техническите грешки при осчетоводяване на приходите и разходите по сметки и параграфи. Заложена е система за автоматично разпределение на сумата на ДДС по параграфи, съгласно изискванията на ДДС 20.

Справките се характеризират с многообразие и различни варианти на визуализация. От всяка една позиция (сметка, номенклатурен запис) може да се получи информация за състоянието на позицията или хронология на участието ѝ в документи. Справките могат да се експортират в различен формат файлове. Няма справки, които да не бъдат визуализирани на екран преди печат. Информацията може да бъде филтрирана според избрани от потребителя параметри.

При обособено складово стопанство и следене на стоково-материалните запаси по кабинети и МОЛ, са разработени следните документи, които имат чисто складов характер:

 • Заявка за закупуване на материални запаси с възможност за информация на складови наличности
 • Складова разписка за закупени и заприходени МЗ на склад
 • Искане за изписване или бракуване на МЗ
 • Прехвърляне на МЗ от един МОЛ на друг

За учебните заведения със столово хранене е разработен документ „Калкулация“, чрез който се записват всички рецепти. Операцията по изписване на вложените продукти е бърз и лесен процес.

За заведенията, издаващи фактури, е подготвен документът „Фактура“. Отпечатване на фактура, осчетоводяване на прихода.

Плащанията от и към „каса“ се извършва с един документ, отпечатване на ПКО и РКО, изготвяне на Касова книга.

Групата на счетоводни документи включва:

 • Доставка на материали и услуги с фактура - свързан директно със складова разписка и осчетоводяване на разчета
 • Искане - свързан директно с документ „Искане“ и едновременно с това осчетоводяване на разхода
 • Плащания от/към банка и СЕБРА с отразяване по параграфи за Касов отчет
 • Авансов отчет - свързан с документа получен авансов отчет от подотчетно лице и фактурите отчетени от него. Отпечатват се съответните ПКО или РКО (сумите се получават автоматично) и Авансов отчет. Автоматична контировка.
 • Счетоводна операция
 • Себестойност – за тези, които отчитат себестойност на произведената продукция от стопанска дейност с възможност за разпределение на непреките разходи
 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg