header_img
  • Български
  • English
Home Software Software

Финансов контрольор
/Monday, 14 October 2013 08:14/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

Научете повече

 

Контрол и управление на разходи и договори
/Tuesday, 23 June 2015 06:24/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
logo-contro

Contro e уеб базиран софтуерен продукт, фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. Към момента се финализира разработването на първите два (от общо седем планирани за разработване) модула: Контрол и управление на разходи и Контрол и управление на договори.

 

Read more...

 

Enterprise Resource Planning System
/Tuesday, 23 March 2010 14:10/

 


Scipter(i) is a flexible Enterprise Resource Planning (ERP) software solution. It is used in many verticals such as Production, Education, Health, Tourism, Retail, and others.

Learn More

 

Равнение между сметки и параграфи
/Wednesday, 17 June 2009 08:15/

equa_logo
ЕКВА Равнение съпоставя сумите от отчети: Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - балснс: форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходящ за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обеснение.

Learn More

 

Сводиране на отчети за равнение
/Wednesday, 17 June 2009 09:03/

equa_logo
С помощта на ПП ЕКВА Контрол се създават настройки за ПП „ЕКВА Равнение” и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Learn More

 

Скиптър - програма за счетоводство
/Monday, 08 June 2009 11:31/

ПП Скиптър е предназначен за водене на двустранно счетоводство на предприятието. SCIPTER работи едновременно в неограничен брой отчетни периоди. Това се обуславя от свободната редакция и вмъкване на документи и от възможността за изготвяне на справки за произволен период от време, определен с начална и крайна дата. След въвеждането или редакцията на всеки документ програмата дава нов резултат.

Learn More

 

Adakta- software for fixed asset depreciation management
/Monday, 08 June 2009 11:32/

Адакта е предназначен за обработка на информацията свързана с амортизируемите активи. Функционалността му е съобразена с НСС, МСС и ЗКПО. Продуктът поддържа начално състояние на активите, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове. За всеки актив се съхранява паралелно информация относно счетоводните и данъчни амортизации.

Learn More

 
About

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 "Georgi Benkovski" bul.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg