header_img
  • Български
  • English
Home Software Software

Контрол и управление на разходи и договори
/Tuesday, 23 June 2015 06:24/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
logo-contro

Contro e уеб базиран софтуерен продукт, фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. Към момента се финализира разработването на първите два (от общо седем планирани за разработване) модула: Контрол и управление на разходи и Контрол и управление на договори.

 

Read more...

 

Enterprise Resource Planning System
/Tuesday, 23 March 2010 14:10/

 


A software for enterprise resource and process management. It is an open system that allows its users to build up different models, depending on different features of the application.

The software is developed on the basis of mutually connected and relatively independent modules.

Learn More

 

Равнение между сметки и параграфи
/Wednesday, 17 June 2009 08:15/

equa_logo
ЕКВА Равнение съпоставя сумите от отчети: Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - балснс: форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходящ за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обеснение.

Learn More

 

Сводиране на отчети за равнение
/Wednesday, 17 June 2009 09:03/

equa_logo
С помощта на ПП ЕКВА Контрол се създават настройки за ПП „ЕКВА Равнение” и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Learn More

 

Скиптър - програма за счетоводство
/Monday, 08 June 2009 11:31/

ПП Скиптър е предназначен за водене на двустранно счетоводство на предприятието. SCIPTER работи едновременно в неограничен брой отчетни периоди. Това се обуславя от свободната редакция и вмъкване на документи и от възможността за изготвяне на справки за произволен период от време, определен с начална и крайна дата. След въвеждането или редакцията на всеки документ програмата дава нов резултат.

Learn More

 

Adakta- software for fixed asset depreciation management
/Monday, 08 June 2009 11:32/

Адакта е предназначен за обработка на информацията свързана с амортизируемите активи. Функционалността му е съобразена с НСС, МСС и ЗКПО. Продуктът поддържа начално състояние на активите, което може да бъде инициализирано от съществуващи текстови файлове. За всеки актив се съхранява паралелно информация относно счетоводните и данъчни амортизации.

Learn More

 

Kasa– software for keeping a cash book
/Monday, 08 June 2009 12:10/

kasa_logo Kasa is software for keeping a cash book. The programme allows to keep a few cash books simultaneously, which makes it suitable for commercial outlets of different size. It can issue cash receipt notes and cash disbursement notes.

Learn more