Начало Всички продукти Одит AuditDesktop Вътрешен одит

AuditDesktop Вътрешен одит

alt

AuditDesktop e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

 

В AuditDesktop Вътрешен одит ще намерите инструменти за рисково базирано стратегическо и годишно планиране на ангажиментите, идентифициране и оценка на рисковете, документиране на процеса, автоматизирано докладване, регистър на констатациите, експорт на одита като електронно одитно досие (уеб) и много други. • За продукта
 • Снимки
 • Облачни услуги

 

 

Защо AuditDesktop?

EasyCheck e цялостно решение обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

 

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Изгответе Стратегически план на одитите на звено „Вътрешен одит“ за произволен период от време, използвайки рисково базиран подход.

С EasyCheck имате възможност да дефинирате одитната си вселена и да я актуализирате във времето, без това да окаже влияние върху вече утвърдените планове. Може да заложите своя рисково базиран подход, като въведете рискови фактори и тежести, критерии за оценка и метод на приоритизиране. Могат да бъдат извършвани неограничен брой оценки на риска.

В EasyCheck ще намерите готов рисково базиран подход за оценка на рисковете и приоритизиране. В използвания рисков модел, основна тежест при дефиниране на рисковите фактори е поставена върху адекватността на системите за финансово управление и контрол, значимостта на одитируемата единица и готовността на ръководството да предприема действия по предходни одиторски препоръки.

EasyCheck Ви помага да постигнете по-ефективен одитен обхват, като във всеки един момент от планирането Ви показва наличните човешки ресурси.


ГОДИШНО ПЛАНИРАНЕ

На база на вече изготвения Стратегически план, Вие имате възможност да разработите Годишен план. Годишният план се изготвя на седмична база, като програмата Ви показва постоянна информация за приетото ниво на риск, планираните часове за одит и разполагаемите ресурси.

Използвайки EasyCheck може лесно да разпределите одитите във времето през годината, така че да получите максимален обхват при равномерно и ефективно натоварване на екипите.

 

РИСКОВЕ

Идентифициране и оценка  на рисковете. Поддръжка на Риск регистър с крос-референтна връзка до мястото на идентифициране на всеки риск. Връзка между оценените рискове и  аналитичните процедури и въпросници за тестване на контрола, включени в одитния подход.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТ

EasyCheck дава възможност да се дефинират различни права на достъп до документите спрямо ролята на всеки един одитор в одитния процес.

Всеки документ от системата може да бъде маркиран като „Приключен“ и „Проверен“.  Документи и материали, свързани с последващи одити, се прехвърлят автоматично за следващия период.

Предоставени са някои специфични за вътрешния одит инструменти като: таблица с констатации, изводи и препоръки, регистър на дадените от ЗВО препоръки, записи на слабостите и други.


ОДИТЕН ДОКЛАД

След приключване на  одит, можете автоматизирано да изготвите финален одитен доклад, съдържащ информация за приложените процедури, констатации, таблица с препоръки за подобряване на одитната дейност и резултати от анализи, събрани при провеждане на одита. Докладът лесно може да бъде персонализиран според нуждите на ЗВО.

 

ОДИТ КАТО ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ (УЕБ)

След приключване на одитния ангажимент, той може да бъде експортиран и съхранен като „Одитно досие“ - даващо пълна информация за това как е протекъл. Одитното досие съдържа копия на всички документи, процедури, контролни листове и прикачени одиторски доказателства. Досието е във формата на уеб страница и може да бъде разгледано с всички популярни уеб браузъри.

 

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОЦЕСА

Използването на EasyCheck прави процеса на одит проследим. Прилагането на одиторски доказателства, отчитане, следене и обобщаване на грешки, констатации и въпроси е лесно и удобно.

Средствата за импорт на отчети, сравняване на начални и крайни стойности, контрол за вярно попълване на обобщени отчети и последващ експорт на тази информация, също спестяват ценно време на екипа.

Всеки документ от системата може да бъде маркиран като „Приключен" и „Проверен". Документи и материали, свързани с последващи одити, се прехвърлят автоматично за следващия период.

Проверката на качеството на одит, извършен с EasyCheck, пести време, тъй като експортираното електронно досие следва въпросниците на СККОУ.


ВАША СОБСТВЕНА МЕТОДИКА

Може да използвате собствена методика, или да модифицирате вградената такава. С EasyCheck това става лесно и бързо, дори в процеса на одит.

Създаване на методика от вашите съществуващи офис документи става само с няколко кликвания на мишката. Разполагате с богат набор от одит документи като контролен лист, програма, въпросник, MS Office документ, собствен текстов документ и електронна таблица.

Изграждане на крос-референтни връзки, условности, видимости и достъпи са само част от огромния набор от възможности, с които разполагате.

 

И ОЩЕ...

 • Персонализиран потребителски интерфейс
 • Три различни начина за представяне на информацията от одитния ангажимент
 • Бърз старт на нови служители
 • Лек и интуитивен интерфейс
 • Правописна проверка на различни езици
 • Контрол на достъпа
 • Интеграция с MS Office
 • Използване на потребителски полета в документите
 • Отчет на времето (работни карти)
 • Всичко в единна база от данни
 • Клиент-Сървър
 • Работа само на един компютър
 • Използване на потребител на Windows или Активна директория за вход
 • Дневник на измененията на информацията
 • Лесна инсталация само с мишка
 • Настройка на Ваша методика
 • Бърз импорт на оборотна ведомост
 • Интеграция с външни системи ERP, правни и други
 • Готови одиторски библиотеки ЗОП, Одит на средствата по ОП „Регионално развитие“
 • Таблица на  откритите грешки
 • Определяне на същественост
 • Извадки
 • Потребителски импорт на данни от множество различни източници
 • Многоезичен потребителски интерфейс
 • Удобна търсачка

Вижте още:

Изтеглете  брошура на продукта:

EasyCheck brochure IO small

 

Adasoft - Single click away

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

Ползвайте продукта когато пожелаете и колкото имате нужда, без да инвестирате в:

- Инфраструктура
- Лицензи за операционна система
- Лицензи за офис пакет
- Лицензи EasyCheck

Навсякъде и по всяко време, на Mac, PC или мобилно устройство с Windows, iOS или Android.

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg