Начало Продукти Бюджет Финансов контрольор

Финансов контрольор

alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

 • Описание
 • Снимки

Проектът АДА-СОФТ Финансов контрольор обхваща основните етапи от тази дейност. Благодарение на него, потребителят постига съкращаване на времето за техническа обработка на документите, получаване на актуална информация относно наличие на средства по бюджета към момента на произнасяне, възможност за електронно съхранение на документи.

Обхванати са следните етапи:

 1. Подаване на „Заявка за поемане на задължение". Документът се попълва от определените в предприятието лица. С подаване на заявката се получава информация за наличните към момента бюджетни средства и техния остатък след одобрение на заявката.
 2. Попълнената заявка се изтегля от финансовия контрольор посредством документ „Контролен лист за поемане на задължение" и изразява своето становище след преглед на представените документи.
 3. „Искане за извършване на разход", документ свързан със „Заявка". Попълва се информация за вида, номера и датата на първичния документ.
 4. „Контролен лист за извършване на разход", съдържащ становище на финансовия контрольор. Чрез този документ, финансовият контрольор изтегля чакащите за становище „Искания" и се произнася.
 5. Документ „Договори", предвиден за въвеждане информация относно сключените договори в предприятието, съхранение на същите в електронен вид и създаване на досие на доставчика.
 6. Документ „Бюджет", посредством който се въвежда бюджетът по дейности и параграфи от ЕБК.

За всеки документ се пази история на създаване и отпечатване при необходимост. Има възможност за създаване на електронно досие на финансовия контрольор, посредством възможността за прикачване на сканирани документи, свързани с определено задължение.

Предвиден е процес на проследяване доколко заявените или поискани разходи  съответстват на планираните средства по дейности и параграфи. В тази връзка, всяка утвърдена заявка намалява средствата по Бюджета.

Регистри:

 • Регистър на Контролните листа на финансовия контрольор
 • Регистър на сключените договори
 • Регистър на договорите по ЗОП

Справки:

 • За наличие на бюджетни средства към определен момент и изменение
 • Справки за подадени заявки с възможност за различни параметри
 • Справки за исканията с възможност за различни параметри
 • Справка за сключените договори с възможност за различни параметри

Системата е отворена за адаптиране към конкретния потребител.

Adasoft - Single click away

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg