Начало Продукти Бюджет СФУК

СФУК

alt
Система за финансово управление и контрол (СФУК) - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ, вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпът до нея е лесен и удобен, с подходящо оторизиране на достъпа. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието и да създавате контролни листове.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Купете

Изграждането на система за финансово управление и контрол гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности на предприятието. Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от ръководството и служителите им. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

  • Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори
  • Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация
  • Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите
  • Опазване на активите и информацията

Често пъти, системите за финансово управление и контрол, заедно с останалата вътрешна нормативна уредба на организацията, са разписани, но не са систематизирани в единна информационна система, достъпна за служителите, което пречи на тяхното познаване и правилно прилагане.

За да говорим за добро управление, системите за финансово управление и контрол трябва да бъдат действащи. А това е така, когато тяхното приложение не е поставено под съмнение и тези системи са гаранция, че организацията действа като ''добре смазана машина''.

Такъв резултат може да бъде постигнат само и единствено тогава, когато системите са:

• Детайлно разписани

• Добре систематизирани

• Синхронизирани както помежду си, така и с външния за организацията свят

• Отлично познавани от служителите и прилагани систематично и последователно

• Контролирани от ръководството за тяхното изпълнение и своевременно  допълвани и изменяни, за да бъдат винаги актуални, обхващащи цялостно дейността на организацията, така че тя да постига целите, за които е създадена

 

Колкото една организация е по-голяма и с по-сложна структура, толкова обемът на вътрешната нормативна уредба е по-голям и по-сложен, а процесът по систематизиране, опознаване, актуализиране и цялостно прилагане и контролиране е по-комплексен.

Вътрешната нормативна уредба понякога е разхвърляна из цялата организация, из множество компютри, в чекмеджетата на безброй бюра, в папки по рафтовете на всички дирекции и отдели. Понякога вътрешните наредби, правилници и процедури за изпълнение не са синхронизирани помежду си, което довежда до непокрити рискове, които пречат на организациите да постигат целите, за които са създадени.

 

Предлаганото от нас решение е ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА "ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА AUDITDESKTOP.

 

Уважаеми Ръководители на организации от публичния сектор,

Дайте шанс на организацията, която управлявате, да постигне целите, за които е създадена. Спестете време, като се възползвате от преимуществата, които Ви дава ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА ''ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА AUDITDESKTOP.

 

С AuditDesktop, вътрешната нормативна уредба на организацията има следните предимства:

• Добре систематизирана

• Лесен и удобен достъп, с подходящо оторизиране на нейните потребители (служителите на организацията)

• Лесна за допълване и редактиране

• Бързо създаване на контролни листове

• Електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури

Гаранция, че Вие отлично разбирате отговорността, вменена Ви от чл. 14 на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и претворявате в действие неговите изисквания е ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА "ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ" ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА AUDITDESKTOP.

Adasoft - Single click away

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg