Начало Продукти Продукти ERP

ERP Модел Отчетност в учебно заведение

Моделът Отчетност в учебно заведение е разработен с цел да обхване всички моменти от отчетността в системата на образованието под управлението на ЕРП система „Скиптър(i)

Системата има връзка с институции (НАП, МОМН и други първостепенни разпоредители) чрез директно попълване на отчетите от базата от данни. За регистрираните по ДДС има подготовка на регистри, Декларация по ДДС и експорт на файлове за НАП. Подготовка на Декларации 1 и 6 във връзка с изплатени възнаграждения по хонорар-сметки. Директно се експортира информация и се попълват бланките, утвърдени от МФ „Б3“ Касов отчет и Оборотна ведомост.

Изборът на видовете документи и начина на организиране зависи от дейностите, които ще се обхванат от системата в даденото учебно заведение. Връзката между отделните документи съкращава процеса на обработка и дублиране, като същевременно има възможност за контрол на въведената информация. Всеки документ е свързан с контировка и отразяване на сумите по параграфи от ЕБК. В стандартните номенклатури на материални запаси, видове приходи и разходи, дълготрайни активи и др. има възможност за планиране на счетоводното отражение по сметки и параграфи на всяка позиция. Това гарантира свеждането до минимум на техническите грешки при осчетоводяване на приходите и разходите по сметки и параграфи. Заложена е система за автоматично разпределение на сумата на ДДС по параграфи, съгласно изискванията на ДДС 20.

Справките се характеризират с многообразие и различни варианти на визуализация. От всяка една позиция (сметка, номенклатурен запис) може да се получи информация за състоянието на позицията или хронология на участието ѝ в документи. Справките могат да се експортират в различен формат файлове. Няма справки, които да не бъдат визуализирани на екран преди печат. Информацията може да бъде филтрирана според избрани от потребителя параметри.

При обособено складово стопанство и следене на стоково-материалните запаси по кабинети и МОЛ, са разработени следните документи, които имат чисто складов характер:

  • Заявка за закупуване на материални запаси с възможност за информация на складови наличности
  • Складова разписка за закупени и заприходени МЗ на склад
  • Искане за изписване или бракуване на МЗ
  • Прехвърляне на МЗ от един МОЛ на друг

За учебните заведения със столово хранене е разработен документ „Калкулация“, чрез който се записват всички рецепти. Операцията по изписване на вложените продукти е бърз и лесен процес.

За заведенията, издаващи фактури, е подготвен документът „Фактура“. Отпечатване на фактура, осчетоводяване на прихода.

Плащанията от и към „каса“ се извършва с един документ, отпечатване на ПКО и РКО, изготвяне на Касова книга.

Групата на счетоводни документи включва:

  • Доставка на материали и услуги с фактура - свързан директно със складова разписка и осчетоводяване на разчета
  • Искане - свързан директно с документ „Искане“ и едновременно с това осчетоводяване на разхода
  • Плащания от/към банка и СЕБРА с отразяване по параграфи за Касов отчет
  • Авансов отчет - свързан с документа получен авансов отчет от подотчетно лице и фактурите отчетени от него. Отпечатват се съответните ПКО или РКО (сумите се получават автоматично) и Авансов отчет. Автоматична контировка.
  • Счетоводна операция
  • Себестойност – за тези, които отчитат себестойност на произведената продукция от стопанска дейност с възможност за разпределение на непреките разходи
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg