Начало Продукти Продукти ERP

ERP Модел Шивашка промишленост

   

ЕРП Система СКИПТЪР(i) в Шивашка промишленост

 

Цел на моделa

Интегриране на всички фирмени дейности в единна база от данни, с което се постига по-бърз обмен на информация между отделните специалисти, намаляване на дублиращо обработване на информация и подпомагане на ръководния екип при вземане на адекватни, обосновани и навременни управленски решения.

Предимства на системата

 • Надеждна, пълна и достоверна информация в реално време
 • Намаляване на риска от въвеждане на различни данни в различни системи
 • Бърза и лесна отчетност, гъвкавост на извличане на данните
 • Консолидация на данните

В разработения от нас проект са обхванати следните процеси от шевното производство:

1. Управление на материалните запаси.

 • Доставка на материали, стоки и готова продукция, и завеждане на същите по МОЛ и склад
 • Движение на МЗ - Планово задание
 • Материали в процес на планиране
 • Нормативен лист в кроялен цех, нормативен лист шевно
 • Връщане на материали от производство в склад
 • Завеждане на готова продукция и продажба на материални запаси

Получените чужди материали за преработка, т.нар. „ишлеме”, се проследяват самостоятелно посредством отделни документи. Дава се количествена информация по позиции, склад и МОЛ, с възможност за включване и на стойностна информация.

Справки:

 • За необходимите материали по модели и поръчки от плановите задания
 • Материали на разположение в склад след изготвяне на всяка поръчка
 • Стоков отчет
 • Картон на стока
 • Материали по лимитна карта и действително предадени в производство
 • Хронология на получени и изписани материали
 • Инвентаризационни описи и други
 • Справки по заявка на клиента

 Схема на организация на процесите

erp_schema2_clothingf

2. Управление взаимоотношенията с контрагенти (доставчици и клиенти).

Чрез подходящо организиране на контрагенти в номенклатури и възможност за директна връзка за всеки от тях с всички документи, свързани с него - фактури, плащания и съдържание на самите документи, има възможност за получаване на пълна информация за състоянието на вземания и задължения.

Справки по:

 • Контрагенти
 • Падежи на вземания
 • Описи на фактури
 • Плащания

3. Финансово-счетоводна отчетност, управление на валутните ресурси, себестойност.

Счетоводните документи са организирани посредством директна връзка със съответните първични документи. Счетоводителят осъществява контрол на въведената информация и съответствието ѝ с първичния документ. Добре организирани валутни документи и автоматична преоценка на валутните позиции. Себестойност на произведената и реализирана продукция по модели.

Справки:

Всички стандартни справки, масово използвани в практиката – оборотни и хронологични за произволен период от време и избрани счетоводни сметки, както и такива по индивидуално задание от клиента. Финансови отчети на предприятието.

Схема на организацията на финансово-счетоводната отчетност

 erp_schema1_clothingf

Системата предоставя  възможност както за цялостно обхващане на всички процеси, така и за поетапното им автоматизиране, например: само процесите, отнасящи се до материални запаси, планови задания, нормативни карти и продажби.

Всички справки могат да бъдат експортирани в текстови или XLS формат, или за активиране на външни приложения, ползващи получения резултат.

Системата съдържа мощен генератор на документи и справки, които дават възможност за генериране на такива по индивидуално задание на клиента, отчитайки неговата специфична организация на работа и отчетност.  

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg