Начало Новини Новини ERP Специализиран софтуер за Детски градини

Специализиран софтуер за Детски градини

Екипът на АДА-СОФТ подготви специално за Вас проект „Детска градина", използващ единна система Скиптър (i) и обхващащ следните дейности:

  • Входяща/Изходяща кореспонденция и Регистър на договорите
  • Такси и известяване на родителите по Имейл
  • Складово стопанство, калкулации на хранителни продукти и енергийни стойности, Дневник за входящ контрол на приетите хранителни продукти
  • Финансово-счетоводна част с вградена методология на бюджетна отчетност, автоматични контировки, поети ангажименти, изготвяне на месечни и тримесечни отчети директно от системата – Оборотна ведомост, В3 и Равнение на сметки и параграфи от ЕБК

Разработката е плод на познания, натрупани през нашия 21-годишен опит в организиране и внедряване на софтуер и успешна съвместна работа с детски заведения.

Кратка анотация към отделните части:

1. ДЕЛОВОДСТВО И РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ

Лесно и бързо въвеждане информация за входяща, изходяща кореспонденция и сключени договори. Автоматична номерация на документите. Възможност за сортиране, филтриране и бързо откриване на информация за заведени документи. Печат на Входящ и Изходящ дневник, както и Регистър на сключените договори. По желание на потребителя може да се прикачат и сканирани копия на документите.

1

Изходи на печат „Деловодство":

  • Входящ дневник
  • Изходящ дневник
  • Дневник на договорите
  • Регистър на заповедите

2. ТАКСИ

Предназначение – максимално съкращаване техническата работа по изчисляване дължимите такси и използване на съвременни методи за известяване на родителите. Поддържа се регистър на децата по групи с информация за родител, такса, семейство. Информацията се въвежда еднократно при постъпване на детето. Отпечатват се списъци предназначени за всяка група, квитанции за платена такса, месечен отчет. Има възможност да се изпращат напомнящи имейли на всеки родител, както и съхранение на представени документи като сканирани копия.

2

Справки за документ „Такси":

  • Справка такси за месеца
  • Справка събрани такси за месеца

Печат на Квитанция за платена такса

3

 

Наименованието на заведението и Булстат се вписват от данните за потребителя в програмата, без възможност за редакция. Номерацията на ПКО е автоматична и също без възможност за редакция.

3. СКЛАДОВО СТОПАНСТВО, КАЛКУЛАЦИИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ЕНЕРГИЙНИ СТОЙНОСТИ, ДНЕВНИК ЗА ВХОДЯЩ КОНТРОЛ НА ПРИЕТИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Въвеждане получени материали в склад, включително хранителни продукти. За хранителните продукти е организирана възможност за въвеждане на информация, необходима за попълване на Дневник за входящ контрол на хранителните продукти – дата и час на доставка, производител, срок на годност, партида, количество. Връзка със счетоводна част за контрол и директно осчетоводяване.

4

КАЛКУЛАЦИИ – Вложени продукти

Моделът съдържа основна част от рецепти, използвани при приготвяне храната на децата, както съдържанието на хранителни продукти, така и енергийните стойности. Документът „Калкулация" освен, че ускорява процеса на изчисляване количествата вложени продукти, гарантира точност при изписване на продуктите за влагане в производство на кухненска продукция и гарантира защита при проверки. В пакета са включени основни рецепти от Сборник с рецепти за хранене на деца от яслени групи и деца от 3 до 7 години.

5

Автоматично изписване на хранителните продукти в края на месеца, посредством справка.

КАЛКУЛАЦИИ – Енергийни стойности

Бърз и лесен контрол на въведената информация посредством възможност за филтри и сортиране.

Печат на бланки: Складова разписка, Калкулация, Искане за вложени хранителни продукти.

Справки за: енергийни стойности, за вложени през месеца хранителни продукти, Дневник на приетите хранителни продукти.

6

 

Бърз и лесен контрол на въведената информация посредством възможност за филтри и сортиране.

Печат на бланки: Складова разписка, Калкулация за деня, Искане за вложени хранителни продукти, Искане за изписани материали от склад.

Справки за: енергийни стойности, за вложени през месеца хранителни продукти, Справка калкулационна ведомост, Хронологични справки, Справка за храната на персонала по лица и дати.

Дневник за контрол на приетите хранителни продукти.

 

4. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ЧАСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТИ

Вградена методология на бюджетна отчетност даваща гаранции за съответствие на осчетоводените суми по сметки и параграфи от ЕБК. Обработката е организирана с цел постигане на самостоятелни отчети за трите стопански области на отчетност: Бюджет, Други сметки и дейности, СЕС. Автоматични контировки по дейности, сметки и параграфи. Подсигурена информация за спазване изискванията на ДДС 4 за отчет на поети ангажименти и възникнали задължения. Връзка със складова част и автоматично осчетоводяване на складови документи. Оптимален набор от справки. Оперативни справки, филтри и сортиране. Директно попълване на отчети Оборотна ведомост и Касов отчет в бланките на МФ.

Предлаганата организация на счетоводна отчетност гарантира спазване изискванията на МФ за съответствие на счетоводната база с изготвените отчети.

7

 

Предлагаме Ви една интегрирана система, с която да подобрите връзките между отделните дейности, да намалите техническата работа и същевременно да постигнете по-високо качество на отчетност и сигурност в крайните резултати.

До 30.11.2015 г. закупилите пакет „Детска градина" получават безплатно инсталация и обучение в рамките на 3 часа.

За повече информация или заявка за демонстрация:
Офис Пазарджик: тел: (034) 442765; 0888924090
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Желаещите да се запознаят със системата, могат да посетят организирания за целта демо-сървър. За потребителско име, парола и указания ползвайте телефоните по-горе.

Лица за контакти:
Дафинка Тодорова
Цветелина Илчева
Цветелина Самунева

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg