Начало Новини Новини Нова версия на EasyCheck 2.1.0

Нова версия на EasyCheck 2.1.0

Описание на измененията във версията

Попълване на параметри в работните документи

При запис или преглед на работни документи, маркирани като ''Приключени'' или ''Проверени'', не се попълват параметрите.

Модули към MS Office за работа с параметри

Спряна е поддръжката на старите модули за работа с параметри към MS Office 2003 и MS Office 2007-2013.

Разработен е нов модул, който работи с MS Office 2007 или по-нова версия. Нововъведенията са:

 • Универсален модул - един модул, който поддържа MS Word и Excel
 • Преименуван раздел - разделът в лентата с бутони е преименуван от ''Бланки'' на ''EasyCheck''
 • Видимост само при ползване от програмата - разделът с бутони ''EasyCheck'' се вижда само ако редакторът е отворен от програмата
 • Нови полета и типове данни - възможност за вмъкване на резултат от справки в MS Word документи
 • Новият модул може да бъде инсталиран от: http://www.ada-soft.bg/downloads/EasyCheck/OfficeAddins/setup.exe

Коригирани текстове

 • Коригирани съкращения на Дебит и Кредит в интерфейса на английски език и формулите за описание на показатели: DT & CT е променено на Dr и Cr
 • Коригиран термин в английската версия: Implementation materiality -> Performance materiality

Достъпи

Добавено е ново ниво на достъп в документите ''Наследен''.

Елемент с ниво на достъп ''Наследен'' взима нивото на достъп от родителския елемент. При промяна в нивото на достъп на даден елемент се променят и достъпите на всички негови дъщерни елементи, които са с наследено ниво на достъп.

Основни изменения

Ново ниво на достъп в одитите

Добавено е ново ниво на достъп ''Наследен''. Когато даден елемент е с ниво на достъп ''Наследен'', тогава се взима достъпът от родителския елемент. Съответно когато се променя нивото на достъп на даден елемент, това дава отражение върху всички нива на достъпи на наследените елементи.

При създаване на нов одит, всички потребители имат зададен ''Наследен'' достъп до документите. На основно ниво (ниво методика) ръководителят на екип има ниво на достъп "Проверяващ", а другите потребители "Няма".

По този начин, ако се зададе ниво на достъп на потребител на основно ниво, то той ще получи същият този достъп до всички документи.

Финансови показатели

Добавена е възможност за описание на финансови показатели към методиката, като за изходни данни могат да се използват Баланс, Отчет за доходите и Оборотна ведомост. Достъпни са от Активен Одит -> Одит -> Параметри -> Финансови показатели.

Резултатът от тях може да бъде интегриран в Word документи.

Показатели за избор на същественост

Добавена е възможност за описание на показатели за избор на същественост към методиката, като за изходни данни могат да се използват Баланс, Отчет за доходите и Оборотна ведомост. Достъпни са от Активен Одит -> Одит -> Параметри -> Същественост.

Отчети: Баланс и Отчет за доходите

Добавена е възможност за настройка на йерархичност на статиите от отчетите. Възможност за настройка на автоматично сумиране по нива.

Възможност за настройка на автоматично формиране на отчетите от оборотна ведомост като се използват конкретни сметки (или групи от сметки) или класифициране на сметките към съответните статии, за независимост на настройката от сметкоплана.

Възможност за интегриране на данните в MS Word.

Възможност за ръчно подреждане на статиите от потребителя.

Разширение на автоматичното активиране на документи

Настройките се правят в редакция на методика.

Вид на одита

Добавена е възможност за активиране на документ в зависимост от вида на одитния ангажимент - първоначален, последващ, междинен, проследяващ, друг.

Активира се според зададения вид ангажимент при създаване/редакция на одит.

Рискове

Активиране на документ в зависимост от нивото на идентифициран риск в указана статия или твърдения за вярност към статия от баланс или отчет за доходите.

Активира се при идентифициране на рискове.

Същественост

Активиране на документ в зависимост от това дали е съществена дадена статия или твърдение за вярност, както и дали да се активира при Тестване на контроли или Процедура по същество.

Активира се от Анализ на отчети.

Анализ на отчети

Добавена е възможност за анализиране на Баланс и Отчет за доходите и определяне на съществени статии/твърдения за вярност и действия, които ще бъдат предприети - тестване на контроли, процедури по същество.

Също така от същия прозорец могат да се идентифицират рискове.

Поддържат се отчетите: Баланс и Отчет за доходите. Достъпни са от Активен одит -> Рискове -> Анализ на отчети -> Баланс/Отчет за доходите.

Добавена е възможност за преглед на активираните документи в зависимост от избраната същественост на посочена статия, както и отварянето и работата по тези документи директно от списъка.

Възможност за интегриране на резултата от анализа в Word документи.

Работни документи

Програма

Показване на всички цели в програмата при избиране на главна стъпка.

Алтернативен изглед, достъпен от Настройки -> Елементи -> Програма

Контролен лист

Алтернативен изглед, достъпен от Настройки -> Елементи -> Контролен лист

Видимо заключение и оценка според отговорите на въпросите.

Добавени и коригирани номенклатури

Процеси

Видове процеси, които могат да бъдат общи или конкретни за клиент.

Видът се избира при параметрите на одита. Могат да бъдат използвани в Констатации и препоръки

Клиенти

Служители

Към всеки клиент може да се попълни списък със служители, които да бъдат използвани като отговорни лица при Констатации и препоръките.

Подразделения

Добавена е възможност за настройване на йерархичност при клиентите, т.е. определяне на подразделения на клиентите. Може да се използва при Констатации и препоръки.

Процеси

Виж номенклатура Процеси.

Констатации и препоръки

Добавени са следните полета: Краен срок, Отговорно лице (служител на клиента), Процес (на клиента, от избран в одита тип), Подразделение на клиента, Структура (на клиента, от избран списък със структури в одита), Коментар на одитирания.

Други изменения

Извадки

 • Оптимизирано генериране на случайна извадка.
 • Възможност за печат на резултата в описана бланка.

Дневник на операциите

 • Оптимизирано записване/зареждане на данни.
 • Добавени колони: Име на сметка, Име на сметка ДТ, Име на сметка КТ, Номер на трансакция, Ред от контировка, Ред от данни.
 • Различна видимост на полетата за различните одити.

Дневник на грешките

 • Бутон за опресняване на данните.
 • Възможност за интегриране на данните в MS Word

Справка: Констатации и препоръки

 • Бутон за опресняване на данните.
 • Възможност за интегриране на данните в MS Word.
 • Актуализирани полета.

Импортиране на данни

 • Нов метод за импортиране на данни: Excel macro - преди импортирането се изпълнява макрос, подготвящ данните за импортиране.
 • Вградени в програмата настройки за импортиране.

Отчет: Оборотна ведомост

 • Колони за изменения между Начално и Крайно салдо като % и стойност.
 • Възможност за интегриране на данните в MS Word.

Риск регистър

 • Списък с активираните от посочения риск работни документи.

Идентифицирани рискове

 • Видимост на описанието на работния документ при идентифициране на риск.

Методика

Документи

 • Възможност за задаване на параметър "Активен" на работен документ в редакция на методика (на одит и от Библиотека с методики).
 • Задаване на "Активен" при "Редакция на структура" на работен документ.
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg