Начало Услуги Финансово-счетоводни Счетоводство

Аутсорсинг на счетоводната дейност на база ЗСч, СС, МСС, за фирми от всички сфери на стопанската дейност

 • Текущо счетоводно обслужване

 • Тримесечно – за микропредприятия

Текуща дейност

 • Систематизиране, контрол и обработка на първични счетоводни документи
 • Ежемесечно изготвяне на счетоводни регистри
 • За фирмите, регистрирани по ЗДДС – изготвяне на регистри и отчети по ДДС Дневници, справки-декларации, VIES, Интрастат и внасяне в НАП по електронен път
 • Следене на състоянието на разчетите с контрагентите, паричните и материалните сметки
 • Подготовка на платежните документи за погасяване на текущи данъчни задължения
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне на междинни финансови отчети по желание на клиента и текущ счетоводен анализ
 • Представяне на текуща информация за предварителен финансов резултат, предстоящи данъчни задължения по ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДС и др. задължения, съгласно българското законодателство
 • Изготвяне на статистически отчети и отчети за банки при необходимост

Изготвяне на вътрешнофирмени документи

 • Индивидуален сметкоплан
 • Правилник за документооборота
 • Счетоводна политика
 • Изготвяне на годишни финансови отчети и декларации
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg