Начало

euopr4r

 


Проект BG05M9OP001-1.003-1103 „Нови работни места в „АДА-СОФТ" ООД"

 


В тази секция на нашата интернет страница ще Ви информираме за напредъка по изпълнението на проекта и постигнатите резултати.

Началото

На 16.09.2016г. „АДА-СОФТ" ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

В проект BG05M9OP001-1.003-1103 "Нови работни места в "АДА-СОФТ" ООД" ще имат възможност да се включат шест неактивни или безработни младежи на възраст до 29г., живеещи на територията на областите София-град и София-област. Младежите ще бъдат назначени на работа за период от 12 месеца, за тях ще се осигурят изцяло нови и напълно оборудвани работни места, както и обучение по ключовите компетентности „общуване на чужди езици" и „дигитална компетентност". Най-малко три от създадените нови работни места ще бъдат запазени за още шест месеца след приключването на проекта.

Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца.

Проектът е на стойност 91 940,61 лв., от които 78 149,52 лв. са финансиране от Европейския социален фонд и 13 791,09 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Дейностите

Сформиран е екипът за организация и управление на проекта и се изпълняват изискванията за публичност.

Доставено е необходимото за новите работни места оборудване – хардуер, специализиран софтуер, работни бюра и столове.

В началото на януари бяха назначени и шестте младежи на новосъздадените работни места. По двама човека са назначени на всяка от следните длъжности:

  • Специалист, тестване софтуер
  • Експерт, информационно осигуряване
  • Стажант одитор

Всички наети ще преминат обучение на тема „Основи на изграждането на бизнес модели с ERP" (дигитална компетентност) и обучение по английски език (ключова компетентност – общуване на чужди езици).

Целевата група

По данни на Националния план по заетостта за 2015 г. в ДРСЗ – София, която обхваща териториално София-град, Перник и Софийска област, към 30.11.2014г. са регистрирани 7 548 безработни младежи на възраст до 29г. Всяка година само в София завършват почти 100 000 бакалаври и много от тях се стремят да намерят работа в столицата и планират да заминат за чужбина, където да търсят професионална реализация.

Въпреки че традиционно София и районът около столицата регистрират най-ниски нива на безработица, включително младежка, проблемите с реализацията на пазара на труда и мотивацията на младите хора да се включат в него остават.

Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потребностите от работна сила на МТСП, проведено в периода май – юни 2015 г. отчита, че едва 5,7% от работодателите са наели лица непосредствено след завършване на средно или висше образование (т.е. лица без предишен професионален опит) през последните 12 месеца. Допълнително само 17% от предприятията са провели обучения на персонала си за своя сметка, 86,7% от работодателите изобщо не предвиждат обучения. Тази икономическа обстановка в много голяма степен предопределя и ниска безработица като София.

Различни изследвания показват, че най-честите причини младежите да не искат или да не могат да се включат на пазара на труда, са:

  • Срещнатите трудности при опитите за включване на пазара на труда (за получаване на „първа работа");
  • Ниско начално заплащане;
  • Липса на умения, които се търсят на пазара на труда;
  • Слаби перспективи за професионално развитие и кариерно израстване (по-голямата част от работодателите не инвестират в професионалното развитие и квалификация на персонала);

Чрез своя проект, „АДА-СОФТ" ООД иска да подкрепи точно такива млади хора като им предложи:

  • Благоприятна среда за развиване на трудови навици и умения, които са търсени на пазара на труда (работа в динамично развиваща се компания, която разработва и предлага иновативни софтуерни продукти, както в България, така и на международния пазар) ;
  • Възможност за професионално развитие и израстване („АДА-СОФТ" ООД разчита основно на екип от висококвалифицирани специалисти и непрекъснато инвестира в развитието на тяхната компетентност чрез обучения, възлагане на отговорности, работа по проекти и др.);
  • Възможност за атрактивно заплащане на базата на постигнатите резултати.
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg