Начало Продукти Продукти ТРЗ и ЛС Терес - ТРЗ и ЛС

Терес - ТРЗ и ЛС

alt
TERES е програмен продукт, проектиран и разработен под мотото "Всичко за човека в неговата трудова дейност". Предназначен е да обслужва работата на отделите ТРЗ, личен състав, каса, отдел по персонала и осчетоводяване на заплатите.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Купете

TERES обхваща всички функции за автоматизирана обработка на информацията по персонала: атестация на работните места, длъжностно разписание, трудови договори и допълнителни споразумения към тях, следене и контрол на разполагаемия отпуск, обработка на работната заплата в т.ч. обезщетения за временна нетрудоспособност, отпуски, данъци, удръжки и осигуровки, както и извеждане на информация, предназначена за външни системи.

TERES поддържа всички системи на заплащане, използвани в страната - щатна, повременна, сделна по норми и разценки с индивидуална и бригадна организация на труда, графици при работа на смени.

TERES се настройва бързо и лесно към конкретните особености на учрежденията и фирмите, гъвкав е по отношение на нормативните документи. Системата осигурява формален контрол на данните на високо ниво, чрез настройваеми филтри към клавиатурата и бърз контрол на персоналния монитор или печатащото устройство. Чрез система от пароли се организира диференциран достъп до различните информационни нива и се гарантира тайната на доходите.

TERES извежда изискваната от нашето законодателство печатна информация, свързана с работната заплата, с единични нейни елементи, с направленията на разходите за труд по партиди, документи за счетоводството, за банковото обслужване, Държавно обществено осигуряване, Здравноосигурителна каса, фонд ПКБ, Централен статистически институт, Банкови институции, взаимно-спомагателна каса и др. Предоставя възможност за разнообразни кадрови справки. Всичко това се постига чрез диалог със системата в реално време, с възможност за маркиране на всяко начисление с шифъра, определящ направлението на разхода. Това решава въпроса за диференциране на разходите за труд по счетоводни направления.

TERES притежава изпитан в практиката инструментариум за бързо преизчисление на разлики във фонд РЗ и полагащите се данъци при промяна на основни заплати със стара дата и годишни разплащания. Бързо разпределение на допълнително материално стимулиране, включително и напуснали лица, за произволен брой предходни месеци.

TERES поддържа специализирана база ''Данъчно досие'' с информация за облагаемия доход, удържаните задължителни осигурителни вноски, данъчната основа и удържания данък от всяко изплащане на заплата. Печата служебни бележки за получения доход по трудови правоотношения.

TERES е кадрова система, която работи в реално време, като поддържа информация за лимит и остатък от платен и неплатен годишен отпуск. Печатните форми - трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудов договор и други, се генерират и редактират самостоятелно от потребителя. Автоматично се актуализират видовете трудов стаж.

Потребителят може сам да дефинира до 9 екрана с допълнителна кадрова информация, свързана с професионалната кариера, квалификацията и личните качества на работника.

Системата за оценка на работните места и атестация на персонала обхваща:
1.    Изграждане на самостоятелна база от данни за:
-     управленската структура (поделения, звена, бригади, и т.н.)

За всяко работно място (длъжност) е предвидена следната информация:
-     шифър на длъжността по ЕЩТ и ЕКП, категория персонал
-     планов брой персонал
-     планова заплата
-     полагаеми доплащания по КТД и КТ
-     полагаемо работно и униформено облекло
-     работно време
-     изисквания за заемане на работното място (образование, трудов стаж и др.)
-     допустимост за назначаване
-     длъжностна степен
-     минимална и максимална заплата за работно място
-     категория на труда за пенсиониране и др.
-     длъжностна характеристика
-     точкова система за определяне на основната заплата за работното място
-     осигурителни вноски
-     други
2.    Генериране на длъжностно разписание
3.    Информация за общите разходи по персонала
4.    Справки за незаети работни места
5.    Генератор на справки по работните места и персонала
6.    Двупосочна връзка с базата от данни за заплати

TERES поддържа пет и шест дневна работна седмица на фирмата, настройка на календара за сменни графици, при необходимост и личен график в месеца за всяко лице. Автоматично изчислява и остойностява часовете от положения нощен и извънареден труд, съобразно присъствената форма на лицата.

TERES изгражда и актуализира всеки месец оперативен архив за текущата и три предходни години по месеци за всяко лице, въведено в компютъра.

TERES е широко параметризирана система. Потребителят може сам да определя икономическия смисъл на всяко начисление, както и други основни параметри в нормативната уредба - данъчна таблица, минимална заплата, преференции в облагането на доходите, инвалиди, пенсионери и др. При измененията в нормативната база във връзка с програмната система и заплащането на труда за които в програмната система не са предвидени параметри, те се въвеждат от програмистите на фирмата и се предоставят своевременно на клиентите на ИНТЕЛСОФТ с пощенска доставка или на място.

TERES подава информация от своята база от данни за ползване от други системи. Някои се подготвят по предварително уговорен формат за директно използване от други програмни системи - счетоводство, банкови системи, ДСК, Държавно обществено осигуряване, Здравноосигурителна каса, доброволни пенсионни фондове и други. За изграждане на специализирани справки е предвиден специализиран макро език, чрез който цялата база от данни може да се изведе във вид, удобен за ползване от електронни таблици. Разработен е специализиран модул за конвертиране на данните за Windows 95/98.

Единната база от данни за персонала въведена в TERES, използвана в ежедневната работа в ТРЗ и личен състав, е в основата на разработена от СД ИНТЕЛСОФТ методика за прилагане на Национален счетоводен стандарт 19.

TERES приема данни от други програмни системи (на гъвкав диск или в локална мрежа и отдалечени работни места), обработващи заплащането на труда, по определен формат, и ги въвежда в своята база за обобщено изготвяне на рекапитулации, баланс по труда и други справки за отделите ТРЗ и СЧЕТОВОДСТВО.

TERES е отворена система за нови функции и възможности. Модулният принцип, на който е изградена, позволява поетапно закупуване и внедряване на нови функционални възможности.

Сигурността на данните при спиране на електрическия ток е програмно осигурено като информацията от всеки екран се записва своевременно на вградения хард диск по подходящ начин. При компютърното приключване на месеца (в този момент се увеличава трудовият стаж на лицата, намалява остатъчният брой удръжки по изплащане на задължения, намаляват дължимите суми по заеми, нулират се еднократни разплащателни пера) данните се прочитат от диска и след обработка се записват на ново място, едновременно с подреждането на записите. Това гарантира сигурност и удобство при работата.

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg